با سلام و عرض تحیت.
دوست محترم!
ـ براى پنج چیز باید بعد از سلام نماز، دو سجده سهو، به دستورى كه گفته خواهد شد بجا آورد، اول: در بین نماز، سهوا حرف زند.
دوم: یك سجده را فراموش كند.
سوم: در نماز چهار ركعتى، بعد از سجده دوم شك كند چهار ركعت خوانده یا پنج ركعت.
چهارم: جایى كه نباید نماز را سلام دهد، مثلاً در ركعت اول، سهوا سلام بدهد.
پنجم: اگر سهوا چیزی از غیر رکن را کم یا زیاد کند، بنا بر احتیاط دو سجده سهو بجا می آورد.
ـ اگر در جایى كه باید بایستد، مثلاً موقع خواندن حمد و سوره، اشتباها بنشیند، یا در جایى كه باید بنشیند، مثلاً موقع خواندن تشهّد، اشتباها بایستد، بنا بر احتیاط واجب، باید دو سجده سهو بجا آورد، بلكه براى هرچیزى كه در نماز، اشتباها كم یا زیاد شود، بنا بر احتیاط واجب، باید دو سجده سهو بنماید.
ـ اگر انسان اشتباها یا به خیال اینكه نمازش تمام شده، حرف بزند، باید دو سجده سهو بجا آورد.
ـ اگر چیزى را كه غلط خوانده، دوباره به طور صحیح بخواند، براى دوباره خواندن آن سجده سهو واجب نیست.
ـ اگر در نماز سهوا مدتى حرف زند كه تمام آن یك مرتبه حساب شود، دو سجده سهو كافى است.
ـ اگر سهوا تسبیحات اربعه را نگوید یا کمتر از یک مرتبه بگوید باید دو سجده سهو بجا آورد.
ـ اگر در جایى كه نباید سلام دهد، اشتباها هر سه سلام را بگوید، دو سجده سهو كافیست.
ـ اگر یك سجده یا تشهّد را فراموش كند و پیش از ركوع ركعت بعد یادش بیاید، و یا گمان کند که سجده را از رکعت پیش فراموش کرده است، باید برگردد و بجا آورد و بعد از نماز، بنا بر احتیاط براى ایستادن بیجا دو سجده سهو بنماید.
ـ اگر در ركوع یا بعد از آن، یادش بیاید كه یك سجده یا تشهّد از ركعت پیش فراموش كرده، باید بعد از سلام نماز، بنا بر اظهر سجده یا تشهّد را قضا نماید و بعد از آن، برای تشهد فراموش شده دو سجده سهو و بنا بر احتیاط واجب برای یک سجده فراموش شده نیز دو سجده سهو بجا آورد.
ـ كیفیت سجده سهو:
بعد از سلام نماز، نیّت سجده سهو كند، پیشانى را بر چیزى كه سجده بر آن صحیح است، بگذارد و بگوید: (بِسْمِ اللهِ وَ بِاللهِ وَ صَلَّی اللهُ عَلىٰ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ) یا بگوید: (بِسْمِ اللهِ وَ بِاللهِ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلىٰ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ) ولى بهتر است بگوید: (بِسْمِ اللهِ وَ بِاللهِ السَّلاٰمُ عَلَیْكَ أَیُّهَاالنَّبِیُّ وَ رَحْمَةُاللهِ وَ بَرَكٰاتُه). سپس بنشیند و دوباره به سجده رود و یكى از ذكرهایى كه گفته شد بگوید و بنشیند، تشهّد بخواند و سلام دهد.
پیروز باشید.
موسسه ذکر _ قم.
+ نوشته شده توسط محمود در چهارشنبه دوم مرداد ۱۳۸۷ و ساعت 11:5 |